top of page
C0933_Moment_edited.jpg

เราเชื่อว่าผู้สูงอายุคือบุคคลที่ทรงคุณค่า

วันหนึ่งเราก็จะก้าวสู่การเป็นผู้สูงอายุ เรามีมุมมองต่อผู้สูงอายุโดยปรารถนาให้ท่านเหล่านั้นไม่ได้เป็นเพียง

“ผู้สูงอายุ” แต่ประสงค์ให้ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อการเป็น “ผู้มีอายุยืนยาว” ที่มีความสุข

 เรายกระดับมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ

การออกแบบตามหลักอารยะสถาปัตย์ (Universal Design) ให้เป็นมิตรกับผู้ใช้บริการ สะดวกและปลอดภัยกับผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงโดยเฉพาะ

Proud nursing home

บ้านแห่งความสุข..ทุกวัน 

จุดพักผ่อน (Rest spot) ที่เหมาะสม

proud มุมสูง (2)_edited_edited.jpg

เราให้ความสำคัญด้านบุคลากร

เพื่อการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสภาวะอารมณ์ จึงมีทีมสหวิชาชีพร่วมกันดูแล ประกอบด้วย

  • แพทย์

  • พยาบาล

  • เภสัชกร

  • นักกายภาพบำบัด

  • นักกำหนดอาหาร

  • นักบำบัดทางร่วม ดูแลจิตใจ สภาวะอารมณ์

  • ผู้ดูแลผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพรับรอง

ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจาก
กระทรวงสาธารณสุข

ใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ใบอนุญาตเลขที่ ดผส 100200986-64

Certificate ผู้ดำเนินการ ภัคธีมา.jpg
C5091_Moment_edited.jpg

คุณนพสิทธิ์ โชติปรีชาธนรัตน์
ผู้จัดการทั่วไป บริษัทโกลเด้นมายด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผมอยากให้ทุกๆวัน

ของผู้สูงอายุเป็นวันที่ท่านยิ้มได้

C5119_Moment_edited.jpg

ภญ.ภัคธีมา ปัญญวรญาณ
กรรมการผู้จัดการ บริษัทโกลเด้นมายด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เรารู้ดีว่ากำลังทำงานกับคนสำคัญ

คนที่เป็นประมุขของบ้าน

แรงบันดาลใจ พราวด์เนอร์ซิ่งโฮม
บ้านแห่งความสุข..ทุกวัน

bottom of page