top of page
C0933_Moment_edited.jpg

พราวด์ เชื่อว่าผู้สูงอายุคือบุคคลที่ทรงคุณค่า

วันหนึ่งเราก็จะก้าวสู่การเป็นผู้สูงอายุ ผู้บริหารของ Proud Nursing home มีมุมมองต่อผู้สูงอายุโดยปรารถนาให้ท่านเหล่านั้น ไม่ได้เป็นเพียง “ผู้สูงอายุ” แต่เราประสงค์ให้ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อนำสู่การเป็น “ผู้มีอายุยืนยาว” ที่มีความสุข

 เรายกระดับมาตรฐานบริการ การดูแลผู้สูงอายุ

พราวด์ ได้รับการออกแบบตามหลักอารยะสถาปัตย์ (Universal Design) ให้เป็นมิตรกับผู้ใช้ทุกคน ให้สามารถใช้งานได้สะดวกและปลอดภัยกับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ

Proud nursing home

บ้านแห่งความสุข..ทุกวัน 

จุดพักผ่อน (Rest spot) ที่เหมาะสม

proud มุมสูง (2)_edited_edited.jpg

พราวด์ เราให้ความสำคัญด้านบุคลากร

พราวด์ เนอร์สซิ่ง โฮม ให้ความสำคัญกับบุคลากรที่มาดูแลผู้สูงอายุ ทั้งด้านร่างกาย และด้านจิตใจ สภาวะอารมณ์ เราจึงมีทีมสหวิชาชีพมาร่วมกันดูแล ประกอบด้วย

  • แพทย์

  • พยาบาลวิชาชีพ

  • เภสัชกร

  • นักกายภาพบำบัด

  • นักโภชนาการ

  • นักบำบัดทางร่วม ดูแลจิตใจ สภาวะอารมณ์

  • ผู้ดูแล ผ่านการอบรมตามหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับรอง

พราวด์ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ กระทรวงสาธารณสุข

พราวด์ เนอร์ซิ่งโฮม
ได้ใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระทรวงสาธารณสุข

ใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ใบอนุญาตเลขที่ ดผส 100200986-64

Certificate ผู้ดำเนินการ ภัคธีมา.jpg
C5091_Moment_edited.jpg

คุณนพสิทธิ์ โชติปรีชาธนรัตน์
ผู้จัดการทั่วไป บริษัทโกลเด้นมายด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผมอยากให้ทุกๆวัน

ของผู้สูงอายุเป็นวันที่ท่านยิ้มได้

C5119_Moment_edited.jpg

ภญ.ภัคธีมา ปัญญวรญาณ
กรรมการผู้จัดการ บริษัทโกลเด้นมายด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เรารู้ดีว่ากำลังทำงานกับคนสำคัญ

คนที่เป็นประมุขของบ้าน

แรงบันดาลใจ พราวด์เนอร์ซิ่งโฮม
บ้านแห่งความสุข..ทุกวัน

bottom of page