top of page
proudnursinghome HP website 2.jpg

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ Proud Nursing Home

"บ้านแห่งความสุข..ทุกวัน"

"พราวด์ เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง ประสงค์จะดูแลให้ท่านเป็นผู้มีอายุยืนยาว ที่มีความสุข"

Proud nursing home

บ้านแห่งความสุข..ทุกวัน 

จุดพักผ่อน (Rest spot) ที่่เหมาะสม

กับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ

proud มุมสูง (2)_edited_edited.jpg

เรายกระดับมาตรฐานคุณภาพ การบริการสุขภาพ

พราวด์ เนอร์ซิ่งโฮม
ได้ใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระทรวงสาธารณสุข

ใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ใบอนุญาตเลขที่ ดผส 100200986-64

 

คุณภัคธีมา ปัญญวรญาณ

เภสัชกร, นักโปรแกรมจิตใต้สำนึก

Certificate ผู้ดำเนินการ ภัคธีมา.jpg

พราวด์เนอร์สซิ่งโฮม ให้ความสำคัญกับบุคลากรที่มาดูแลผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกาย และด้านจิตใจ สภาวะอารมณ์ เราจึงมีทีมสหวิชาชีพมาร่วมกันดูแล ประกอบด้วย

  • แพทย์

  • พยาบาลวิชาชีพ

  • เภสัชกร

  • นักกายภาพบำบัด

  • นักโภชนาการ

  • นักบำบัดทางร่วม ดูแลจิตใจ สภาวะอารมณ์

  • ผู้ดูแล ผ่านการอบรมตามหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับรอง

  • เราดูแลผู้สูงอายุ – ส่งเสริมและฟื้นฟูร่างกายและสภาวะอารมณ์ ด้วยกิจกรรมบำบัด โดยการบำบัดทางร่วม เพื่อให้มีความสุขเพิ่มมากขึ้น 

  • เราดูแลผู้สูงอายุติดเตียง – รับอาหารทางสายยาง ดูดเสมหะ ผู้ป่วยเจาะคอ รับอ็อกซิเจน ดูแลสายสวนปัสสาวะ ป้องกันมิให้เกิดแผลกดทับ

  • เราดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื้นให้กลับสู่สภาวะปกติ – ฟื้นฟูร่างกาย ดูแลแผล การบริหารยาตามแพทย์สั่ง กายภาพบำบัด

ค่าบริการเริ่มต้น.png

Gallery

open house 4 Feb 08.jpg

เปิดบ้านแห่งความสุข

เปิดบ้านให้เยี่ยมชม ในวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2565ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ Proud Nursing Home

Read More
สาธารณสุข อ.ปากเกร็ด 01.jpg

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตรวจสอบการกำจัดขยะติดเชื้อ

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เทศบาลปากเกร็ด เข้ามาดูแลระบบและตรวจสอบ การกำจัดขยะติดเชื้อ ให้พราวด์เนอร์สซิ่งโฮม

กรมส่งเสริมบริการสุขภาพ 01.jpg

เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสุขภาพ ตรวจเยี่ยมสถานที่

กรมส่งเสริมบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

มาตรวจเยี่ยมความพร้อมสถานที่ เพื่อออกใบอนุญาต

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุพราวด์เนอร์สซิ่งโฮม

bottom of page