top of page

สุขภาพใจ (Mental Health) : เราส่งเสริมสภาวะจิตใจและอารมณ์ให้มีความสุข ด้วยศาสตร์การดูแลจิตใจแบบองค์รวมเช่น ดนตรีบำบัด(Music Therapy), สุคนธ์บำบัด(Aroma therapy), พลังงานบำบัด (Energy Healing), รวมถึงการโปรแกรมจิตใต้สำนึก (Hypnotherapy) โดยผู้ที่ผ่านการอบรมด้านวิทยาศาสตร์ทางจิต

สุขภาพกาย (Physical Health) : การฟื้นฟูสุขภาพที่ออกแบบเฉพาะบุคคลให้สอดคล้องกับสภาพร่างกาย โดยมุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด เสริมด้วย การออกกำลังกาย สันทนาการ โภชนาการ และกิจกรรมต่างๆ


สิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้สูงวัย : ออกแบบสถานที่ตามหลักอารยสถาปัตย์ (Universal design) เพื่อให้ง่าย สะดวก และ ปลอดภัยต่อผู้สูงอายุ สวนที่ร่มรื่น สวยงาม เพื่อความงดงามตามแบบฉบับ Proud โดยมีการปรับภูมิทัศน์ให้สามารถเข้ามาใกล้ชิดธรรมชาติได้อย่างเต็มที่

การดูแลผู้สูงอายุด้วยการให้เกียรติ อ่อนน้อม สุภาพ : โดยตระหนักว่าผู้สูงอายุเป็นผู้ทรงคุณค่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิต นอกจากนั้นยังเสริมกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว เพื่อให้สมาชิกมีความภาคภูมิใจในความมีอายุของท่าน และสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ท่านมีความสุขในแต่ละวันได้อย่างเต็มเปี่ยม

bottom of page