top of page

บริการของเรา

  • ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง - โดยทีมสหวิชาชีพ ตลอด 24 ชั่วโมง

  • ดูแลผู้ป่วยติดเตียง - รับอาหารทางสายยาง ดูดเสมหะ เจาะคอ ให้อ็อกซิเจน ดูแลสายสวนปัสสาวะ ป้องกันมิให้เกิดแผลกดทับ

  • บริการด้าานเวชศาสตร์ฟื้นฟู - ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยพักฟื้นหลังออกจากโรงพยาบาล โดยทีมนักกายภาพบำบัด

ศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุ ตลอด 24 ชม. 
ดยสหวิชาชีพ แพทย์ พยาบาล เภสัช นักกายภาพ

กายภาพส่วนบุคคล พราวด์เนอร์สซิ่งโฮม_edited.jpg
เราเป็นที่พักผู้สูงอายุที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเช่นเดียวกัยการอยู่บ้านบ้าน
บ้านที่ให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพด้วยโปรแกรมการดูแลผู้สูงอายุที่เหมาะสม
เฉพาะบุคคล
room type พราวด์เนอร์สซิ่งโฮม_edited.jpg

บริการของเราพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

bottom of page